Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

 

1.1. Správce osobních údajů Mgr. Veronika Tomášová, IČ 07015445, se sídlem Soukenická 877/9, 702 00 Ostrava, Česká republika (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese cilevedomacesta.cz (dále jen „stránky“).

1.4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

1.5. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Fakturoid s.r.o., IČ 04656679 – fakturační systém
 • Webglobe, s.r.o., IČ 26159708 – poskytovatel hostingu
 • MailerLite Limited – e-mailový nástroj pro sběr kontaktů a zasílání obchodních sdělení
 • Helena Horáková, DiS., IČ 75642905 – tvorba webu a virtuální asistence
 • Google Ireland Limited – poskytovatel služby Google analytics
 • Meta Platforms Ireland Limited – analytika Facebook pixel

2. Zpracovávané údaje

 

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu:

2.1. Plnění smluvního vztahu

 • Význam: Vztah mezi vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, uzavřené smlouvy, přihlášky, účasti v soutěži a podobně;
 • Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje;
 • Subjekt: Klienti, obchodní partneři;
 • Příjemce: Správce.

2.2. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

 • Význam: Zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
 • Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje;
 • Subjekt: Klienti, obchodní partneři, návštěvníci stránek;
 • Příjemce: Správce.

2.3. Účetní a daňové účely

 • Význam: Evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
 • Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje;
 • Subjekt: Klienti, obchodní partneři;
 • Příjemce: Správce, účetní.

2.4. Statistické účely

 • Význam: Anonymizované zjišťování návštěvnosti stránek, monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
 • Kategorie osobních údajů: Informace o IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo poskytovateli internetu nebo mobilních služeb;
 • Subjekt: Návštěvníci stránek;
 • Příjemce: Správce, Google analytics.

2.5. Zobrazování reklam

 • Význam: Zobrazování reklam na stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
 • Kategorie osobních údajů: Informace o IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo poskytovateli internetu nebo mobilních služeb;
 • Subjekt: Návštěvníci stránek;
 • Příjemce: Správce.

2.6. Oprávněný zájem

 • Význam: Účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
 • Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje;
 • Subjekt: Klienti, obchodní partneři, návštěvníci stránek;
 • Příjemce: Správce, příslušné orgány.

2.7. Plnění dalších zákonných povinností

 • Význam: Poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci apod.;
 • Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje;
 • Subjekt: Klienti, obchodní partneři, návštěvníci stránek;
 • Příjemce: Správce, příslušné orgány.

3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

 

Pokud jsme od vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1. Plnění smluvního vztahu

3.2. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

3.3. Účetní a daňové účely

3.4. Statistické účely

3.5. Zobrazování reklam

3.6. Oprávněný zájem

3.7. Plnění dalších zákonných povinností

4. Práva subjektů údajů

 

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.Právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.2.Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

4.3.Právo požadovat vysvětlenív případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.4.Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.5.Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (čl. 20 nařízení GDPR);

4.6.Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad vaším zájmem, právy nebo svobodami;

4.7.Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5. Cookies

 

5.1. Pravidla používání Cookies na stránkách jsou popsána v samostatném dokumentu.

6. Předávání do třetích zemí

 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Pro více informací nás kontaktuje na e-mailu veronika@cilevedomacesta.cz.

V Ostravě dne 9. 11. 2021